oktober 28, 2015

Innsendt Rammesøknad

Tiltaket består av et handelshus og to kontorbygg og skal erstatte eksisterende Økernsenteret med høyblokk. Eksisterende bebyggelse søkes revet til fordel for et tidsmessig anlegg som er tilpasset dagens utvikling i området. 

Handelshuset, bestående av restauranter og butikker, er planlagt med tett integrasjon med kontorbyggene «Høyblokken» og «Ulvenblokken» og vil inneholde handel, bevertning og allmennyttige formål samt nødvendig støttefunksjoner. 

Høyblokken planlegges erstattet med nytt tidsriktig kontorbygg i 12 etasjer over kjøpesenteret.  Ulvenblokken , som er i 4 etasjer, med inntrukket 5. etasje, plasseres langs Ulvenveien over nord-østre del av handelshuset. 

Torget er plassert på sydsiden av Handelshuset og kontorblokkene. Hovedadkomst, T-banestasjon, bussholdeplass, Hovinbyens grøntstruktur samt byens gang- og sykkelstier møtes på torget. Torget utvikles for å oppnå best mulig solforhold for uteareal med aktiviteter og bevertning.